top of page

REVIEW

ฟิลเลอร์

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย

ฟิลเลอร์คาง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย

HIFU

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย

LASER

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย

MESOFAT + MADE

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย

bottom of page